Zimowy Bieg Zbója – REGULAMIN

I. ORGANIZATOR

Alpas Artur Sarosiek

43-300 Bielsko-Biała ul. Zwierzyniecka 38/3

NIP: 937-242-89-11

Telefon: 531-759-074

Adres e-mail: biegzboja@gmail.com

II.CEL IMPREZY

 1. Promocja regionu Beskidów w Polsce.
 2. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia.
 3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 1. Data zawodów: 13 stycznia 2024.
 2. Biuro Zawodów: Kemping Ondraszek (aby trafić do właściwego budynku na kempingu w nawigacji najlepiej wpisać Parking Koło Hotelu na Błoniach dalej doprowadzą dodatkowe oznaczenia)
 3. START/META: Tereny rekreacyjne „Błonia” w Bielsku – Białej.

IV. ZAPISY

 1. Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza

zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://my.raceresult.com/. Opłaty obsługiwane są przez firmę Przelewy 24 .

 1.  Rejestracja zawodników odbywa się do dnia 02.01.2023. 
 2.  Uczestnik począwszy od dnia rejestracji ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej, po tym czasie będzie usuwany z listy startowej. Od dnia 03.01.2023 roku wpłaty na konto Organizatora nie będą przyjmowane i nie będzie możliwości zapisów na bieg.
 3.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 4. Możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę jest możliwe wyłącznie do dnia 15.12.2023
 5.  Jeżeli limit nie będzie zapełniony, będzie możliwość zapisu za bieg w dniu zawodów, lecz nie gwarantujemy otrzymania pełnego zestawu startowego.

V. OPŁATY 

OPŁATA STARTOWA NA ZIMOWY BIEG ZBÓJA WYNOSI :

Dystans 13 km:

 • 119 zł – opłata do dnia 13.10.2023
 • 139 zł – opłata od 14.10.2023 do dnia 13.11.2023
 • 149 zł – opłata od dnia 14.11.2023 do dnia 13.12.2023
 • 159 zł – opłata od dnia 14.12.2023 

Dystans 26 km:

 • 139 zł – opłata do dnia 13.10.2023
 • 159 zł – opłata od 14.10.2023 do dnia 13.11.2023
 • 169 zł – opłata od dnia 14.11.2023 do dnia 13.12.2023
 • 179 zł – opłata od dnia 14.12.2023

Dystans 39 km:

 • 169 zł – opłata do dnia 13.10.2023
 • 189 zł – opłata od 14.10.2023 do dnia 13.11.2023
 • 199 zł – opłata od dnia 14.11.2023 do dnia 13.12.2023
 • 209 zł – opłata od dnia 14.12.2023

Podczas rejestracji istnieje możliwość dokupienia okolicznościowej koszulki Zbój Team w cenie 69 zł.

Opłat można dokonywać poprzez link szybkich płatności jaki otrzymuje zawodnik po rejestracji lub bezpośrednio na konto Organizatora:

Alpas Artur Sarosiek

Alior Bank nr konta: 73 2490 0005 0000 4530 5275 5516

W tytule proszę podać Imię i Nazwisko oraz wpisać  ” Opłata startowa Zimowy Bieg Zbója”

VI. LIMIT UCZESTNIKÓW

Limit uczestników to  300 osób na każdy dystans . Suma uczestników na wszystkie dystanse to 900 osób.

VII. TRASA ORAZ POMIAR CZASU

 1. W ramach zawodów zostaną zorganizowane następujące biegi górskie:
 • Zimowy Piechur 13 km ( jedno okrążenie )
 • Zimowy Zbój 26 km ( dwa okrążenia)
 • Zimowy Wielki Zbój 39 km ( trzy okrążenia )
 1. Trasa będzie oznakowana  taśmami z logo Biegu Zbója, dodatkowo w newralgicznych miejscach będą znaczniki.
 2. Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie, za pomocą chipów mocowanych do obuwia, podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu, oraz chip na sznurowadle, ściągany na mecie. Brak numeru lub chipa jest równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
 3. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego ( czas netto).
 4. Na trasie zlokalizowane będą lotne punkty sędziowskie. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest odwiedzić wszystkie wyżej wymienione miejsca. Sędziowie na lotnych punktach kontrolnych oraz na punktach pomiaru czasu będą odnotowywać numery startowe zawodników, zawodnicy którzy będą mieli zakryte lub niewidoczne numery zostaną zdyskwalifikowani.
 5. Godziny startu oraz limit czasu na przebiegnięcie trasy to :
 • START 9:30 Zimowy Piechur 13 km – 3 godziny
 • START 9:00 Zimowy Zbój 26 km – 6 godzin (limit na pierwsze okrążenie 3h)
 • START 9:00 Zimowy Wielki Zbój 39 km– 9 godzin (limit na każde okrążenie 3h)

Osoby, które nie zmieszczą się w czasie limitu na pojedyncze okrążenie nie będą dopuszczeni do dalszego biegu oraz Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym nie będą sklasyfikowani. Organizator po upływie limitu czasu nie ponosi odpowiedzialności za osoby które pozostały na trasie.

 1. Punkty pomiaru czasu:
 • Start/ Meta
 • Górna Kolejka Szyndzielnia

VIII. PUNKTY REGENERACYJNE

Na trasie będzie usytułowany jeden punkt regeneracyjny, który będzie usytuowany na 4 kilometrze każdego okrążenia.

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej.
 2. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat.
 3. Wszyscy zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani na podstawie dokumentu tożsamości w Biurze Zawodów, celem weryfikacji danych osobowych.
 4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie w Biurze Zawodów oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz oświadczenie o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 5. Organizator wyraża zgodę na start z kijkami.
 6. W biegu zabrania się startowania ze zwierzętami.

 IX.ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy oraz chip mocowany do obuwia
 • zimową czapkę
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów
 • elektroniczny pomiar czasu i obsługę techniczną
 • depozyt w biurze zawodów
 • wodę oraz przekąski na punkcie regeneracyjnym
 • posiłek regeneracyjny na mecie

pamiątkowy medal dla każdego uczestnika który ukończy bieg

X. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać:

 • naładowany telefon z zapisanym numerem alarmowym lub zainstalowaną aplikacją „ Ratunek”
 • strój sportowy, stosowny do warunków pogodowych
 • folię NRC
 • własny kubek oraz gwizdek
 • dla dystansów 26 km oraz 39 km obowiązkowym wyposażeniem jest również lampa czołowa.

XI. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA BIEGU

 1. W przypadku kontuzji lub rezygnacji z biegu należy bezwzględnie powiadomić Organizatora biegu. Brak takiej informacji spowoduje zainicjowanie akcji poszukiwawczej oraz obciążenie finansowe zawodnika akcją poszukiwawczą.
 2. Zamiar opuszczenia trasy i rezygnację z kontynuacji zawodów należy zgłaszać telefonicznie do Organizatora biegu lub obsłudze technicznej na punktach pomiaru czasu, punktach kontrolnych lub regeneracyjnych.
 3. W przypadku rezygnacji z kontynuacji biegu uczestnik podpisuje oświadczenie o dobrowolnym opuszczeniu trasy oraz oddaje swój numer startowy . Numer telefonu do Organizatora: 531-759-074

XII. DEPOZYT

 1. Depozyt znajdować się będzie w specjalnym punkcie na terenie: Tereny Rekreacyjne „ Błonia „ w Bielsku – Białej
 2. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizator nie odpowiada.
 3. Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.

XIII. ZASADY KLASYFIKACJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Organizator dla najlepszych zawodników przewiduje pamiątkowe puchary oraz w

przypadku pozyskania sponsorów nagrody finansowe lub rzeczowe.

 1. Będzie prowadzona klasyfikacja Open Kobiet i Mężczyzn na każdym dystansie. 
 1. Dokładne informacje o nagrodach będą publikowane na stronie internetowej oraz

portalu Facebook.

XIV. REKLAMACJE

Klient firmy Alpas Artur Sarosiek jest uprawniony do złożenia reklamacji, a firma jest zobowiązany do jej rozpatrzenia.

 1. Klient powinien zgłosić reklamację do firmy niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Firma rozpatruje reklamacje złożone przez Klientów firmy lub osoby działające w ich imieniu do 15 dni roboczych od momentu otrzymania reklamacji.
 2. Klient może złożyć reklamację w następującej formie:
 1. pocztą tradycyjną kierując pismo na adres korespondencyjny firmy: Alpas Artur Sarosiek, ul. Strażacka 81 lok 10, 43-382 Bielsko – Biała;

Pocztą elektroniczną na adres biegzboja@gmail.com

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg będzie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne, lecz mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy, godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, bez możliwości zwrotu wpisowego.
 2. W przypadku odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od Organizatora, opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnej oceny sytuacji pogodowej panującej w górach podczas rozgrywania zawodów. W przypadku pogorszenia pogody, która zagraża życiu oraz bezpieczeństwu uczestnika w trakcie biegu ( burza, silny wiatr, ulewa) zawodnik zobowiązany jest do przerwania zawodów, udania się do najbliższego bezpiecznego miejsca (np. schronisko) oraz poinformowania Organizatora.
 4. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność oraz powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie.
 5. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play, zakazu zaśmiecania trasy, pokonywania trasy biegu w sposób niedozwolony, schodzenia z trasy biegu. W razie łamania powyższych zasad zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
 8. Nie przewiduje się prawa do zgłaszania protestów.
 9. Uczestnik z chwilą rejestracji na zawody akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej (zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 t. j.) oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika na materiałach filmowych i fotograficznych, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji oraz promocji zawodów ( w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie). Uczestnik wyraża zgodę na udostęnienie swojego wizerunku na relacjach filmowych z biegu oraz zdjęciach celu promocji wydarzenia.
 10. W razie niemożliwości przeprowadzenia zawodów i odwołania imprezy przez Organizatora nie z jego winy ( klęska żywiołowa, epidemia, pandemia itp. ) :
 • do dnia 25.11.2023 r – Organizator zobowiązuje się zwrócić 100 % wpisowego na konto zawodnika z jakiego zrobił opłatę za bieg.
 • Po dniu 25.11.2023 r – Zawody odbędą się w formie wirtualnej ( każdy może pobiec w miejscu gdzie przebywa lub indywidualnie na trasie Zimowego Biegu Zbója ). Pakiety zostaną wysłane do zawodników na koszt Organizatora. Dodatkowo ze strony Organizatora dokładamy do pakietów okolicznościowy kubek Zimowego Biegu Zbója oraz opaskę biegową bez żadnych kosztów. Cała wysyłka leży po stronie Organizatora.
 1. Dodatkowe informacje o partnerach, sponsorach, nagrodach i innych sprawach związanych z zawodami będą publikowane na stronie internetowej www.biegzboja.pl oraz profilu Facebook. 

aktualizacja 14.09.2023