Regulamin Zimowy Bieg Zbója

                                                                          

 I. ORGANIZATOR

1. Firma Alpas Artur Sarosiek

43-300 Bielsko-Biała ul. Zwierzyniecka 38/3

NIP: 937-242-89-11

Telefon: 531-759-074

Nr rachunku: ING Bank Śląski 56 1050 1070 1000 0097 1132 1332

Adres e-mail: biegzboja@gmail.com

2. WSPÓŁORGANIZATOR:

OTWARTE MISTRZOSTWA BIELSKA-BIAŁEJ W BIEGACH GÓRSKICH

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji

43-300 Bielsko-Biała ul. Marii Konopnickiej 5

NIP: 937-268-69-90

 

II. CEL IMPREZY

1 . Promocja miasta Bielsko-Biała oraz promocja regionu Beskidów w Polsce.

2. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia.

3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.

 

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

1. 16 luty 2020.

Start , Biuro Zawodów oraz meta biegu Bielsko-Biała – Tereny Rekreacyjne Błonia ul. Pocztowa 32.

Szczegółowe informacje odnośnie biura zawodów i programu imprezy zostaną podane przed

biegiem na stronie www.biegzboja.pl  w zakładce Wiadomości oraz na profilu Facebook.

 

IV. ZAPISY

1. Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza

zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.timekeeper.pl/zawody. Opłaty

obsługiwane są przez firmę Timekeeper. Istnieje możliwość bezpośredniej wpłaty na konto Organizatora, w tytule przelewu należy podać swoje imię i nazwisko oraz wybrany dystans.

Dane do przelewu:

Artur Sarosiek

43-382 Bielsko-Biała ul. Zwierzyniecka 38/3

Nr rachunku ING Bank Śląski  56 1050 1070 1000 0097 1132 1332

2. Rejestracja zawodników odbywa się do dnia 04.02.2020

3. Uczestnik począwszy od dnia rejestracji ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej, po

tym czasie będzie usuwany z listy startowej.

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi.

5. Możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę jest możliwe wyłącznie do

dnia 31.01.2020

 

 V. OPŁATY

OPŁATA DO 10.11.2019

OPŁATA DO 04.02.2020

 

ZIMOWY ZBÓJNICZEK

 7 KM

 

59 ZŁ

 

 

69 ZŁ

11 KILOMETROWE ZIMOWE WYZWANIE ZBÓJA

„ZIMOWY ZBÓJNIK”

 

89 ZŁ

 

99 ZŁ

22 KILOMETROWE ZIMOWE WYZWANIE ZBÓJA

„ZIMOWY WIELKI ZBÓJ”

 

109 ZŁ

 

119 ZŁ

 

VI. LIMIT UCZESTNIKÓW

·        22 kilometrowe Wyzwanie Zbója – 250 uczestników 

·        11 kilometrowe Wyzwanie Zbója – 250 uczestników

·        Zimowy Zbójniczek  7 km – 250 uczestników

 

VII. TRASA ORAZ POMIAR CZASU

1. W ramach zawodów zostaną zorganizowane następujące biegi górskie:

·        ZIMOWY ZBÓJNICZEK 7 KM

·        11 KILOMETROWE ZIMOWE WYZWANIE ZBÓJA „ ZIMOWY ZBÓJNIK ‘’

·        22 KILOMETROWE WYZWANIE ZBÓJA „ ZIMOWY WIELKI ZBÓJ ‘’ ( 2x PĘTLA 11 KM )

Dodatkowo w ramach każdego dystansu zostaną rozegrane

 I OTWARTE MISTRZOSTWA BIELSKA-BIAŁEJ W BIEGACH GÓRSKICH

2. Trasa będzie oznakowana taśmą żółto-czarną dodatkowo w newralgicznych

miejscach będą znaczniki.

3.Trasa biegu w razie obfitych opadów śniegu nie będzie odśnieżana, a ewentualnie „przetarta” przez kilkoro biegaczy przed zawodami. W ekstremalnych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy.

4. Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie, za pomocą chipów mocowanych do

obuwia, podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu, oraz

chip na sznurowadle, ściągany na mecie. Brak numeru lub chipa jest równoznaczny z

dyskwalifikacją zawodnika.

5. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego ( czas brutto).

6. Na trasie zlokalizowany będzie punkt pomiaru czasu (dla dystansu 22 km), lotne punkty sędziowskie. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest odwiedzić wszystkie wyżej wymienione miejsca. Sędziowie na lotnych punktach kontrolnych oraz na punktach pomiaru czasu będą odnotowywać numery startowe zawodników, zawodnicy którzy będą mieli zakryte lub niewidoczne numery zostaną zdyskwalifikowani.

7.Czas startu poszczególnych biegów:

9.00 –  Start dystansu 11 km

9.20 – Start dystansu 7 km

9.40 – Start dystansu 22 km

Zawodnicy którzy nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym nie będą sklasyfikowani.

8. Limit czasu na przebiegnięcie trasy na poszczególnych biegach:

·        22 kilometrowe Wyzwanie Zbója ( dwie pętle 11 km) – 6 godzin. Czas na pokonanie jednej 3 h. Zawodnicy którzy nie zmieszczą się w limicie czasowym na pokonanie pierwszej pętli będą kierowani na linię mety. 

·        11 kilometrowe Wyzwanie Zbója – 3 godzin

·        Zimowy Zbójniczek  7 km – 2 godziny

 

Zawodnicy którzy nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym nie będą sklasyfikowani.

VIII. PUNKTY REGENERACYJNE

 

ZIMOWY ZBÓJNICZEK

7 KM

ZIMOWY ZBÓJNIK

11 KM

ZIMOWY WIELKI ZBÓJ 22 KM

SKRAJNA OK 7.7 KM

(CIEPŁA HERBATA)

·         

·         

BŁONIA OK 11.5 KM

(CIEPŁA HERBATA, ZUPA, PRZĘKĄSKI)

·         

META

(CIEPŁA HERBATA, POSIŁEKREGENERACYJNY)

·         

·         

·         

 

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej.

1. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu

startu ukończy 18 lat.

2. Wszyscy zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani na podstawie

dokumentu tożsamości w Biurze Zawodów, celem weryfikacji danych osobowych.

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie w

Biurze Zawodów oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

uczestnictwa w biegu oraz oświadczenie o starcie w zawodach na własną

odpowiedzialność.

4. Organizator wyraża zgodę na start z kijkami.

4. W biegu zabrania się startowania ze zwierzętami.

 

IX.ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

·        numer startowy oraz chip mocowany do obuwia

·        zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów

·        elektroniczny pomiar czasu i obsługę techniczną

·        depozyt w biurze zawodów

·        wodę oraz przekąski na punkach regeneracyjnych dla wybranych dystansów

·        posiłek regeneracyjny na mecie

·        pamiątkowy gadżet i medal dla każdego uczestnika który ukończy bieg

 

X. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać kompletne wyposażenie obowiązkowe. Brak czegokolwiek będzie skutkowało niemożliwością  wystartowania w biegu. Wyposażenie obowiązkowe będzie sprawdzane przed startem.

 

·        Wszyscy uczestnicy muszą posiadać naładowany telefon z zapisanym numerem alarmowym, oraz telefonem do Organizatora ( 531 759 074 )  Zalecane jest również  zainstalowanie aplikacji „ Ratunek” 

·        Posiadanie stroju sportowego, stosownego do zimowych warunków pogodowych panujących w górach tj. ( kurtka wodoodporna, długie spodnie lub getry, rękawiczki, czapka lub chusta wielofunkcyjna, obuwie z przeznaczeniem do biegów górskich )

·         Folii NRC oraz gwizdka

·        Pojemnika lub bidonu z zawartością wody min. 0.5l (dla dystansu 11 km oraz 22 km)

·        Własny kubek do spożywania napojów na punktach regeneracyjnych

·        Plecaka biegowego lub nerki biegowej mieszczącej cały sprzęt obowiązkowy

·        Zalecane jest posiadanie lampy czołowej dla „22 kilometrowe Zimowe Wyzwanie Zbója”

 

XI. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA BIEGU

1. W przypadku kontuzji lub rezygnacji z biegu należy bezwzględnie powiadomić

Organizatora biegu. Brak takiej informacji spowoduje zainicjowanie akcji

poszukiwawczej oraz obciążenie finansowe zawodnika akcją poszukiwawczą.

2. Zamiar opuszczenia trasy i rezygnację z kontynuacji zawodów należy zgłaszać

telefonicznie do Organizatora biegu lub obsłudze technicznej na punktach pomiaru

czasu, punktach kontrolnych lub regeneracyjnych. W przypadku rezygnacji z kontynuacji biegu uczestnik podpisuje oświadczenie o dobrowolnym opuszczeniu trasy oraz oddaje swój numer startowy . Numer telefonu do Organizatora: 531-759-074

XII. ZASADY KLASYFIKACJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Organizator dla najlepszych zawodników przewiduje pamiątkowe puchary oraz w

przypadku pozyskania sponsorów nagrody finansowe lub rzeczowe.

OPEN MIEJSCE

 I-III K/M

KAT. 50+

MIEJSCE

 I-III K/M

KAT. MISTRZ

BIELSKA-BIAŁEJ W BIEGACH GÓRSKICH

MIEJSCE I-III K/M

KAT. NAJSZYBSZY BIELSZCZAN-

BIELSZCZANKA

MIEJSCE I

 K/M

 

ZIMOWY ZBÓJNICZEK

7 KM

·         

·         

·         

·         

11 KILOMETROWE ZIMOWE WYZWANIE ZBÓJA

„ZIMOWY ZBÓJNIK”

·         

·         

·         

·         

22 KILOMETROWE ZIMOWE WYZWANIE ZBÓJA

„ZIMOWY WIELKI ZBÓJ”

·         

·         

·         

·         

 

XIII. DEPOZYT

1. Depozyt znajdować się będzie w specjalnie przygotowanym namiocie na terenie

Rekreacyjnym Błonia ul. Pocztowa 32.

2. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizator nie odpowiada.

3. Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru

Startowego.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bieg będzie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne, lecz mając na uwadze

bezpieczeństwo zawodników Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy,

godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo

trudnych warunków atmosferycznych, bez możliwości zwrotu wpisowego.

2. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnej oceny sytuacji pogodowej panującej w górach podczas rozgrywania zawodów.

3. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność oraz powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie.

4. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają

zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play, zakazu zaśmiecania trasy, pokonywania trasy biegu w sposób niedozwolony, schodzenia z trasy biegu. W razie łamania powyższych zasad zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.

7. Nie przewiduje się prawa do zgłaszania protestów.

8. Uczestnik z chwilą rejestracji na zawody akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej (zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 t. j.) oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika na materiałach filmowych i fotograficznych, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji oraz promocji zawodów ( w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie).

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyny. W

takim przypadku Uczestnikowi przysługuje, wedle jego wyboru, prawo do zapisania

się na inny bieg lub żądania zwrotu uiszczonej opłaty startowej. O odwołaniu biegu

Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej

informacji na Stronie Internetowej oraz profilu Facebook.

10. Dodatkowe informacje o partnerach, sponsorach, nagrodach i innych sprawach

związanych z zawodami będą publikowane na stronie internetowej www.biegzboja.pl

oraz profilu Facebook.