Regulamin ” Zbójnik 25 km „

                                 Regulamin biegu górskiego „ Zbójnik 23 km”

 

 1. ORGANIZATOR

Firma Alpas Artur Sarosiek

43-300 Bielsko-Biała ul. Zwierzyniecka 38/3

NIP: 937-242-89-11

Telefon: 531-759-074

Nr rachunku: ING Bank Śląski 56 1050 1070 1000 0097 1132 1332

Adres e-mail: biegzboja@gmail.com

Uzupełnienie regulaminu w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz wytycznymi rządu Rzeczpospolitej Polskiej, mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników następuje zmiana regulaminu oraz zasad przeprowadzenia imprez biegowych pod ogólnie przyjęta nazwą „ Bieg Zbója“:

 

– Wszystkie imprezy odbędą się bez udziału publiczności

– Impreza zostaje podzielona na 5 całkowicie osobnych biegów oraz odbędzie się w dwóch dniach 22 sierpnia oraz 23 sierpnia tak by zminimalizować spotykanie się ze sobą zawodników.

– Obsługa biegów przed przystąpieniem do pracy będzie miała zmierzoną temperaturę oraz będzie pracowała w maseczkach\ przyłbicach oraz rękawiczkach z zachowniem zasad reżimu sanitarnego.

– Na terenie zawodów będą umiejscowione kosze na śmieci oraz punkty dezynfekcji rąk.

– Starty poszczególnych biegów zostały tak ustalone by zminimalizować do minimum spotykanie się ze sobą zawodników w rejonie startu/mety oraz w biurze zawodów.

Godziny startów biegów/zawodów:

22 sierpnia 2020 (SOBOTA)

9:00 – Bieg górski o nazwie „Zbójnik 23 km” – limit 150 osób

– Biuro zawodów dla wszystkich biegów zostanie umieszczone na Terenach Rekreacyjnych „Błonia”. W biurze zawodów zostaną wytyczone strefy dla zawodników, stanowiska do odbioru pakietu startowego będą w odpowiedniej odległości od siebie aby zapewnić reżim sanitarny, ponadto Organizator zapewni środek do odkażania dłoni. Zawodnicy będą mogli wejść do biura zawodów tylko w maseczce w wyznaczonych godzinach przez Organizatora za okazaniem dowodu osobistego tak aby w rejonie Biura Zawodów nie przebywało jednorazowo więcej jak 150 osób. Każdy zawodnik w momencie odbioru pakietu startowego będzie miał zmierzoną temperaturę oraz podpiszę klauzurę, że jest zdrowy oraz nie ma objawów pandemii

– Zawodnicy po odbiorze pakietu startowego do czasu startu będą musieli zachować dystans społeczny oraz obowiązkowo nosić maseczki, przyłbice czy bandamki. Po 500 metrach od startu będzie możliwość ściągnięcia maseczki trasa już po około 100 metrach biegnie w górach.

Teren zawodów zostanie podzielony na osobne strefy wytyczono żółto-czarną taśma oraz biodegrodawalną farbą:

1 strefa to rejon startu w którym będą mogli przebywać wyłącznie zawodnicy po odbiorze pakietu startowego do czasu startu biegu. Dodatkowo na linii startu zostaną wytyczony linie do ustawiania się zawodników, aby zminimalizować kontakt uczestników.

2 strefa to rejon mety który zostanie podzielony dodatkowo na dwie bramy przez które będą wbiegać zawodnicy aby zminimalizować spotkanie się wielu zawodników ze sobą.

3 strefa za linią mety zostaną wytyczone drogi do wydawania posiłku regeneracyjnego przez zewnętrzną firmę gastronomiczną, a zawodnicy będą mieli wytyczone miejsce spożycia posiłku lub będzie możliwość wzięcia posiłku ze sobą „na wynos”. Po spożyciu posiłku zawodnik opuszcza teren imprezy biegowej.

– w strefie startu/mety nie będzie mogło przebywać więcej niż 150 osób, a kontrolę ilości będzie przeprowadzała osoba wytyczona przez Organizatora.

– Odprawa biegów będzie przeprowadzona online

 1. CEL IMPREZY

1 . Promocja miasta Bielsko-Biała oraz promocja regionu Beskidów w Polsce.

 1. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia.
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.

 

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 1. 22 sierpień 2020.

Start , Biuro Zawodów oraz meta biegu Bielsko-Biała – Tereny Rekreacyjne Błonia ul. Pocztowa 32.

Szczegółowe informacje odnośnie biura zawodów i programu imprezy zostaną podane przed

biegiem na stronie www.biegzboja.pl  w zakładce Wiadomości oraz na profilu Facebook.

 

 1. ZAPISY
 2. Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza

zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.timekeeper.pl/zawody. Opłaty

obsługiwane są przez firmę Timekeeper. Istnieje możliwość bezpośredniej wpłaty na konto Organizatora, w tytule przelewu należy podać swoje imię i nazwisko oraz wybrany dystans.

Dane do przelewu:

Artur Sarosiek 43-382 Bielsko-Biała ul. Zwierzyniecka 38/3

56 1050 1070 1000 0097 1132 1332

 1. Rejestracja zawodników odbywa się do dnia 04.08.2020.
 2. Uczestnik począwszy od dnia rejestracji ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej, po

tym czasie będzie usuwany z listy startowej.Od 5.08.2020 opłacanie startu nie będzie możliwe.

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 2. Możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę jest możliwe wyłącznie do dnia 31.07.2020.

 

 1. OPŁATY

OPŁATA DO 31.12.2019

OPŁATA DO 29.02.2020

OPŁATA DO 30.04.2020

OPŁATA DO 04.08.2020ZBÓJNIK

25 KM,

99 zł

109 zł

119 zł

129 zł


 

 1. LIMIT UCZESTNIKÓW
 • Bieg górski Zbójnik: 150 osób

VII. TRASA ORAZ POMIAR CZASU

 1. W ramach imprezy zostanie zorganizowany następujący bieg górski(zawody):

ZBÓJNIK 25 km . Trasa będzie oznakowana taśmą biało-bordową dodatkowo w newralgicznych

miejscach będą znaczniki.

 1. Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie, za pomocą chipów mocowanych do

obuwia, podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu, oraz

chip na sznurowadle, ściągany na mecie. Brak numeru lub chipa jest równoznaczny z

dyskwalifikacją zawodnika.

 1. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego ( czas brutto).
 2. Na trasie zlokalizowane będą punkty pomiaru czasu, lotne punkty sędziowskie. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest odwiedzić wszystkie wyżej wymienione miejsca. Sędziowie na lotnych punktach kontrolnych oraz na punktach pomiaru czasu będą odnotowywać numery startowe zawodników, zawodnicy którzy będą mieli zakryte lub niewidoczne numery zostaną zdyskwalifikowani.       
 3. Limit czasu na przebiegnięcie trasy :
 • Zbójnik 25 km – 6 godzin

Zawodnicy którzy nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym nie będą sklasyfikowani. 

·         

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej.
 3. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu

startu ukończy 18 lat.

 1. Wszyscy zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani na podstawie

dokumentu tożsamości w Biurze Zawodów, celem weryfikacji danych osobowych.

 1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie w

Biurze Zawodów oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

uczestnictwa w biegu oraz oświadczenie o starcie w zawodach na własną

odpowiedzialność.

 1. Organizator wyraża zgodę na start z kijkami.
 2. W biegu zabrania się startowania ze zwierzętami.

 

 1. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy oraz chip mocowany do obuwia
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów
 • elektroniczny pomiar czasu i obsługę techniczną
 • depozyt w biurze zawodów
 • wodę oraz przekąski na punkach regeneracyjnych
 • posiłek regeneracyjny na mecie
 • pamiątkowy gadżet i medal dla każdego uczestnika który ukończy bieg

 

 1. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
 2. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać naładowany telefon z zapisanym

numerem alarmowym lub zainstalowaną aplikacją „ Ratunek”.

 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania stroju sportowego, stosownego do warunków pogodowych.
 2. Dodatkowo na trasie bieguZBÓJNIK 25 KM obowiązkiem każdego uczestnika jest posiadanie:
 • Folii NRC oraz gwizdka
 • Pojemnika lub bidonu z zawartością wody min. 0.5l
 • Własny kubek do spożywania napojów na punktach regeneracyjnych
 • Plecaka biegowego lub nerki biegowej mieszczącej cały sprzęt obowiązkowy

XII. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA BIEGU

 1. W przypadku kontuzji lub rezygnacji z biegu należy bezwzględnie powiadomić

Organizatora biegu. Brak takiej informacji spowoduje zainicjowanie akcji

poszukiwawczej oraz obciążenie finansowe zawodnika akcją poszukiwawczą.

 1. Zamiar opuszczenia trasy i rezygnację z kontynuacji zawodów należy zgłaszać

telefonicznie do Organizatora biegu lub obsłudze technicznej na punktach pomiaru

czasu, punktach kontrolnych lub regeneracyjnych. W przypadku rezygnacji z kontynuacji biegu uczestnik podpisuje oświadczenie o dobrowolnym opuszczeniu trasy oraz oddaje swój numer startowy . Numer telefonu do Organizatora: 531-759-074

XIII. DEPOZYT

 1. Depozyt znajdować się będzie w specjalnie przygotowanym namiocie na terenie

Rekreacyjnym Błonia ul. Pocztowa 32.

 1. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizator nie odpowiada.
 2. Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru

Startowego.

 

XIV. ZASADY KLASYFIKACJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Organizator dla najlepszych zawodników przewiduje pamiątkowe puchary oraz w

przypadku pozyskania sponsorów nagrody finansowe lub rzeczowe.

 1. Będzie prowadzona klasyfikacja Open w klasyfikacji Kobiet i Mężczyzn na każdym

dystansie biegu– miejsce I-III,  Klasyfikacja Kobiet i Mężczyzn  50 + miejsca I-III. 

 1. Dokładne informacje o nagrodach będą publikowane na stronie internetowej oraz

portalu Facebook.

 1. Klasyfikacja zawodników będzie prowadzona wspólnie z biegiem „ W pogoni za Zbójnikiem 23 km” . Jedna klasyfikacja dla dwóch biegów. ( Zbójnik 25 km i W pogoni za Zbójnikiem 25 km)
 2. Klasyfikacja Najszybszy Bielszczanin i Najszybsza Bielszczanka. Jedna klasyfikacja dla dwóch biegów ( Zbójnik 25 km i W pogoni za Zbójnikiem 25 km)

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Bieg będzie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne, lecz mając na uwadze

bezpieczeństwo zawodników Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy,

godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo

trudnych warunków atmosferycznych, bez możliwości zwrotu wpisowego.

 1. W przypadku odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od Organizatora, opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnej oceny sytuacji pogodowej panującej w górach podczas rozgrywania zawodów. W przypadku pogorszenia pogody, która zagraża życiu oraz bezpieczeństwu uczestnika w trakcie biegu ( burza, silny wiatr, ulewa) zawodnik zobowiązany jest do przerwania zawodów, udania się do najbliższego bezpiecznego miejsca (schronisko) oraz poinformowania Organizatora.
 3. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność oraz powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie.
 4. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają

zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play, zakazu zaśmiecania trasy, pokonywania trasy biegu w sposób niedozwolony, schodzenia z trasy biegu. W razie łamania powyższych zasad zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
 2. Nie przewiduje się prawa do zgłaszania protestów.
 3. Uczestnik z chwilą rejestracji na zawody akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej (zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 t. j.) oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika na materiałach filmowych i fotograficznych, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji oraz promocji zawodów ( w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyny. W

takim przypadku Uczestnikowi przysługuje, wedle jego wyboru, prawo do zapisania

się na inny bieg lub żądania zwrotu uiszczonej opłaty startowej. O odwołaniu biegu

Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej

informacji na Stronie Internetowej oraz profilu Facebook.

 1. Dodatkowe informacje o partnerach, sponsorach, nagrodach i innych sprawach

związanych z zawodami będą publikowane na stronie internetowej www.biegzboja.pl

oraz profilu Facebook. 

Aktualizacja 02.07.2020