Regulamin Letni Bieg Zbója

 I. ORGANIZATOR

Firma Alpas Artur Sarosiek

43-300 Bielsko-Biała ul. Zwierzyniecka 38/3

NIP: 937-242-89-11

Telefon: 531-759-074

Nr rachunku: ING Bank Śląski 56 1050 1070 1000 0097 1132 1332

Adres e-mail: biegzboja@gmail.com

 

II. CEL IMPREZY

1 . Promocja miasta Bielsko-Biała oraz promocja regionu Beskidów w Polsce.

2. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia.

3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

1. 23 sierpień 2020.

Start , Biuro Zawodów oraz meta biegu Bielsko-Biała – Tereny Rekreacyjne Błonia ul. Pocztowa 32.

Szczegółowe informacje odnośnie biura zawodów i programu imprezy zostaną podane przed

biegiem na stronie www.biegzboja.pl  w zakładce Wiadomości oraz na profilu Facebook.

IV. ZAPISY

1. Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza

zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.timekeeper.pl/zawody. Opłaty

obsługiwane są przez firmę Timekeeper. Istnieje możliwość bezpośredniej wpłaty na konto Organizatora, w tytule przelewu należy podać swoje imię i nazwisko oraz wybrany dystans.

Dane do przelewu:

Artur Sarosiek 43-382 Bielsko-Biała ul. Zwierzyniecka 38/3

56 1050 1070 1000 0097 1132 1332

2. Rejestracja zawodników odbywa się do dnia 04.08.2020.

3. Uczestnik począwszy od dnia rejestracji ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej, po

tym czasie będzie usuwany z listy startowej.

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi.

5. Możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę jest możliwe wyłącznie do dnia 31.07.2020.

 

 V. OPŁATY

OPŁATA DO 31.12.2019

OPŁATA DO 29.02.2020

OPŁATA DO 30.04.2020

OPŁATA DO 30.06.2020

OPŁATA DO

04.08.2020

ZBÓJNICZEK

7 KM

49 zł

59zł

 65 zł

69 zł

79 zł

ZBÓJNIK

25 KM

99 zł

109 zł

119 zł

129 zł

149 zł

WIELKI ZBÓJ 42 KM

119 zł

139 zł

149 zł

159 zł

179 zł

ULTRA ZBÓJ 60 KM

139 zł

159 zł

169 zł

179 zł

199 zł

VI. LIMIT UCZESTNIKÓW

·        Zbójniczek: 300 osób

·        Zbójnik: 300 osób

·        Wielki Zbój: 200 osób

·        Ultra Zbój: 199 osób

 

VII. TRASA ORAZ POMIAR CZASU

1. W ramach zawodów zostaną zorganizowane następujące biegi górskie:

ZBÓJNICZEK 7 km, ZBÓJNIK 25 km , WIELKI ZBÓJ 42 KM, ULTRA ZBÓJ 60 KM

2. Trasa będzie oznakowana taśmą biało-bordową dodatkowo w newralgicznych

miejscach będą znaczniki.

3. Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie, za pomocą chipów mocowanych do

obuwia, podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu, oraz

chip na sznurowadle, ściągany na mecie. Brak numeru lub chipa jest równoznaczny z

dyskwalifikacją zawodnika.

4. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego ( czas brutto).

5. Na trasie zlokalizowane będą punkty pomiaru czasu, lotne punkty sędziowskie. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest odwiedzić wszystkie wyżej wymienione miejsca. Sędziowie na lotnych punktach kontrolnych oraz na punktach pomiaru czasu będą odnotowywać numery startowe zawodników, zawodnicy którzy będą mieli zakryte lub niewidoczne numery zostaną zdyskwalifikowani.

6.Czas startu poszczególnych biegów:

Godziny startu zostaną podane w późniejszym terminie.

·        

7. Limit czasu na przebiegnięcie trasy na poszczególnych biegach:

·        Zbójniczek 7 km – 2 godziny

·        Zbójnik 25 km – 6 godzin

·        Wielki Zbój 42 km – 10 godzin

·        Ultra Zbój 60 km – 13 godzin

Zawodnicy którzy nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym nie będą sklasyfikowani.

8. Punkty pomiaru czasu:

·        Start/ Meta (wszystkie dystanse)

·        Szyndzielnia ( wszystkie dystanse)

·        Jaworze ( dystans Wielki Zbój oraz Ultra Zbój)

 VIII. PUNKTY REGENERACYJNE

     
     

·         

 

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej.

1. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu

startu ukończy 18 lat.

2. Wszyscy zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani na podstawie

dokumentu tożsamości w Biurze Zawodów, celem weryfikacji danych osobowych.

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie w

Biurze Zawodów oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

uczestnictwa w biegu oraz oświadczenie o starcie w zawodach na własną

odpowiedzialność.

4. Organizator wyraża zgodę na start z kijkami.

4. W biegu zabrania się startowania ze zwierzętami.

 

X. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

·        numer startowy oraz chip mocowany do obuwia

·        zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów

·        elektroniczny pomiar czasu i obsługę techniczną

·        depozyt w biurze zawodów

·        wodę oraz przekąski na punkach regeneracyjnych

·        posiłek regeneracyjny na mecie

·        pamiątkowy gadżet i medal dla każdego uczestnika który ukończy bieg

XI. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

1. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać naładowany telefon z zapisanym

numerem alarmowym lub zainstalowaną aplikacją „ Ratunek”.

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania stroju sportowego, stosownego do warunków pogodowych.

2. Dodatkowo na trasie biegu ZBÓJNIK 25 KM, WIELKI ZBÓJ 42 KM, ULTRA ZBÓJ 60 KM obowiązkiem każdego uczestnika jest posiadanie:

·         Folii NRC oraz gwizdka

·        Pojemnika lub bidonu z zawartością wody min. 0.5l

·        Własny kubek do spożywania napojów na punktach regeneracyjnych

·        Plecaka biegowego lub nerki biegowej mieszczącej cały sprzęt obowiązkowy

Dla trasy WIELKI ZBÓJ 42 KM ORAZ ULTRA ZBÓJ 60 KM obowiązkowe jest posiadanie lampy czołowej ze względów bezpieczeństwa.

 

XII. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA BIEGU

1. W przypadku kontuzji lub rezygnacji z biegu należy bezwzględnie powiadomić

Organizatora biegu. Brak takiej informacji spowoduje zainicjowanie akcji

poszukiwawczej oraz obciążenie finansowe zawodnika akcją poszukiwawczą.

2. Zamiar opuszczenia trasy i rezygnację z kontynuacji zawodów należy zgłaszać

telefonicznie do Organizatora biegu lub obsłudze technicznej na punktach pomiaru

czasu, punktach kontrolnych lub regeneracyjnych. W przypadku rezygnacji z kontynuacji biegu uczestnik podpisuje oświadczenie o dobrowolnym opuszczeniu trasy oraz oddaje swój numer startowy . Numer telefonu do Organizatora: 531-759-074

XIII. DEPOZYT

1. Depozyt znajdować się będzie w specjalnie przygotowanym namiocie na terenie

Rekreacyjnym Błonia ul. Pocztowa 32.

2. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizator nie odpowiada.

3. Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru

Startowego.

XIV. ZASADY KLASYFIKACJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Organizator dla najlepszych zawodników przewiduje pamiątkowe puchary oraz w

przypadku pozyskania sponsorów nagrody finansowe lub rzeczowe.

2. Będzie prowadzona klasyfikacja Open w klasyfikacji Kobiet i Mężczyzn na każdym

dystansie biegu– miejsce I-III,  Klasyfikacja Kobiet i Mężczyzn  50 + miejsca I-III. 

4. Dokładne informacje o nagrodach będą publikowane na stronie internetowej oraz

portalu Facebook.

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bieg będzie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne, lecz mając na uwadze

bezpieczeństwo zawodników Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy,

godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo

trudnych warunków atmosferycznych, bez możliwości zwrotu wpisowego.

2. W przypadku odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od Organizatora, opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

3. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnej oceny sytuacji pogodowej panującej w górach podczas rozgrywania zawodów. W przypadku pogorszenia pogody, która zagraża życiu oraz bezpieczeństwu uczestnika w trakcie biegu ( burza, silny wiatr, ulewa) zawodnik zobowiązany jest do przerwania zawodów, udania się do najbliższego bezpiecznego miejsca (schronisko) oraz poinformowania Organizatora.

4. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność oraz powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie.

5. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają

zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play, zakazu zaśmiecania trasy, pokonywania trasy biegu w sposób niedozwolony, schodzenia z trasy biegu. W razie łamania powyższych zasad zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.

8. Nie przewiduje się prawa do zgłaszania protestów.

9. Uczestnik z chwilą rejestracji na zawody akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej (zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 t. j.) oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika na materiałach filmowych i fotograficznych, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji oraz promocji zawodów ( w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie).Uczestnik wyraża zgodę na udostęnienie swojego wizerunku na relacjach filmowych z biegu oraz zdjęciach celu promocji wydarzenia.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyny. W

takim przypadku Uczestnikowi przysługuje, wedle jego wyboru, prawo do zapisania

się na inny bieg lub żądania zwrotu uiszczonej opłaty startowej. O odwołaniu biegu

Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej

informacji na Stronie Internetowej oraz profilu Facebook.

11. Dodatkowe informacje o partnerach, sponsorach, nagrodach i innych sprawach

związanych z zawodami będą publikowane na stronie internetowej www.biegzboja.pl

oraz profilu Facebook. 

Aktualizacja 08.03.2020