REGULAMIN – GÓRSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA 2021

I.ORGANIZATOR

Firma Alpas Artur Sarosiek

43-300 Bielsko-Biała ul. Zwierzyniecka 38/3

NIP: 937-242-89-11

Telefon: 531-759-074

Adres e-mail: biegzboja@gmail.com

II.CEL IMPREZY

1 . Promocja regionu Beskidów w Polsce.

 1. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia.
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 1. 11 listopada 2021.

Start , Biuro Zawodów oraz meta biegu:

Obóz hufca ZHP Katowice

Jaworze – Nałęże
ul. Grabka 1

43-384 Jaworze

Szczegółowe informacje odnośnie biura zawodów i programu imprezy zostaną podane przed

biegiem na stronie www.biegzboja.pl  w zakładce Wiadomości oraz na profilu Facebook.

IV.ZAPISY

 1. Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza

zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.timekeeper.pl/zawody. Opłaty

obsługiwane są przez firmę Przelewy 24 .

 1. Rejestracja zawodników odbywa się do dnia 04.11.2021.
 2. Uczestnik począwszy od dnia rejestracji ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej, po

tym czasie będzie usuwany z listy startowej. Od dnia 05.11.2021 roku wpłaty na konto organizatora nie będą przyjmowane i nie będzie możliwości zapisów na bieg.

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 2. Możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę jest możliwe wyłącznie do dnia 02.11.2021.
 3. Jeżeli limit nie będzie zapełniony, będzie możliwość zapisu za bieg w dniu zawodów, lecz nie gwarantujemy otrzymania pełnego zestawu startowego tj. koszulka i opaska.

 V.OPŁATY 

OPŁATA STARTOWA NA GÓRSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI WYNOSI 99 ZŁ ( PAKIET STARTOWY ZAWIERA M.IN KOSZULKĘ BIEGOWĄ ORAZ OPASKĘ BIEGOWĄ )

Opłat można dokonywać poprzez link szybkich płatności jaki otrzymuje zawodnik po rejestracji lub bezpośrednio na konto organizatora:

Alpas Artur Sarosiek

Alior Bank nr konta: 73 2490 0005 0000 4530 5275 5516

W tytule proszę podać Imię i Nazwisko oraz wpisać  ” Opłata startowa Górski Bieg Niepodległości „

VI.LIMIT UCZESTNIKÓW

Limit uczestników to 600 osób . 

VII. TRASA ORAZ POMIAR CZASU

 1. W ramach zawodów zostaną zorganizowane następujące biegi górskie:

GÓRSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA 2021

 1. Trasa będzie oznakowana biało czerwonymi flagami dodatkowo w newralgicznych

miejscach będą znaczniki.

 1. Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie, za pomocą chipów mocowanych do

obuwia, podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu, oraz

chip na sznurowadle, ściągany na mecie. Brak numeru lub chipa jest równoznaczny z

dyskwalifikacją zawodnika.

 1. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego ( czas netto).
 2. Na trasie zlokalizowane będą lotne punkty sędziowskie. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest odwiedzić wszystkie wyżej wymienione miejsca. Sędziowie na lotnych punktach kontrolnych oraz na punktach pomiaru czasu będą odnotowywać numery startowe zawodników, zawodnicy którzy będą mieli zakryte lub niewidoczne numery zostaną zdyskwalifikowani.

6.Czas startu biegu:

Godzina startu biegu to 11.11 .  

 1. Limit czasu na przebiegnięcie trasy to 3 godziny.

Zawodnicy którzy nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym nie będą sklasyfikowani. Organizator po upływie limitu czasu nie ponosi odpowiedzialności za osoby które pozostały na trasie.

 1. Punkty pomiaru czasu:
 • Start/ Meta

 VIII. PUNKTY REGENERACYJNE

Na trasie , w punkcie ” Błatnia ”  będzie usytułowany punkt regeneracyjny.

     
   

·         

IX.WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej.
 2. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu

startu ukończy 18 lat.

 1. Wszyscy zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani na podstawie

dokumentu tożsamości w Biurze Zawodów, celem weryfikacji danych osobowych.

 1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie w

Biurze Zawodów oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

uczestnictwa w biegu oraz oświadczenie o starcie w zawodach na własną

odpowiedzialność.

 1. Organizator wyraża zgodę na start z kijkami.
 2. W biegu zabrania się startowania ze zwierzętami.

 X.ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy oraz chip mocowany do obuwia
 • koszulkę oraz opaskę biegową
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów
 • elektroniczny pomiar czasu i obsługę techniczną
 • depozyt w biurze zawodów
 • wodę oraz przekąski na punkcie regeneracyjnym
 • posiłek regeneracyjny na mecie
 • pamiątkowy medal dla każdego uczestnika który ukończy bieg

XI.WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

 1. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać naładowany telefon z zapisanym

numerem alarmowym lub zainstalowaną aplikacją „ Ratunek”.

 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania stroju sportowego, stosownego do warunków pogodowych.
 2. Dodatkowo na trasie biegu obowiązkiem każdego uczestnika jest posiadanie:
 • Folii NRC oraz gwizdka

 

XII. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA BIEGU

 1. W przypadku kontuzji lub rezygnacji z biegu należy bezwzględnie powiadomić

Organizatora biegu. Brak takiej informacji spowoduje zainicjowanie akcji

poszukiwawczej oraz obciążenie finansowe zawodnika akcją poszukiwawczą.

 1. Zamiar opuszczenia trasy i rezygnację z kontynuacji zawodów należy zgłaszać

telefonicznie do Organizatora biegu lub obsłudze technicznej na punktach pomiaru

czasu, punktach kontrolnych lub regeneracyjnych. W przypadku rezygnacji z kontynuacji biegu uczestnik podpisuje oświadczenie o dobrowolnym opuszczeniu trasy oraz oddaje swój numer startowy . Numer telefonu do Organizatora: 531-759-074

XIII. DEPOZYT

 1. Depozyt znajdować się będzie w specjalnym punkcie na terenie: Obóz hufca ZHP Katowice Jaworze – Nałężu ul. Grabka 1, 43-384 Jaworze.
 1. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizator nie odpowiada.
 2. Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru

Startowego.

XIV. ZASADY KLASYFIKACJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Organizator dla najlepszych zawodników przewiduje pamiątkowe puchary oraz w

przypadku pozyskania sponsorów nagrody finansowe lub rzeczowe.

 1. Będzie prowadzona klasyfikacja Open w klasyfikacji Kobiet i Mężczyzn. 
 1. Dokładne informacje o nagrodach będą publikowane na stronie internetowej oraz

portalu Facebook.

 XV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg będzie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne, lecz mając na uwadze

bezpieczeństwo zawodników Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy,

godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo

trudnych warunków atmosferycznych, bez możliwości zwrotu wpisowego.

 1. W przypadku odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od Organizatora, opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnej oceny sytuacji pogodowej panującej w górach podczas rozgrywania zawodów. W przypadku pogorszenia pogody, która zagraża życiu oraz bezpieczeństwu uczestnika w trakcie biegu ( burza, silny wiatr, ulewa) zawodnik zobowiązany jest do przerwania zawodów, udania się do najbliższego bezpiecznego miejsca (schronisko) oraz poinformowania Organizatora.
 3. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność oraz powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie.
 4. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają

zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play, zakazu zaśmiecania trasy, pokonywania trasy biegu w sposób niedozwolony, schodzenia z trasy biegu. W razie łamania powyższych zasad zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
 2. Nie przewiduje się prawa do zgłaszania protestów.
 3. Uczestnik z chwilą rejestracji na zawody akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej (zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 t. j.) oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika na materiałach filmowych i fotograficznych, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji oraz promocji zawodów ( w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyny. W

takim przypadku Uczestnikowi przysługuje, wedle jego wyboru, prawo do zapisania

się na inny bieg lub żądania zwrotu uiszczonej opłaty startowej. O odwołaniu biegu

Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej

informacji na Stronie Internetowej oraz profilu Facebook.

 1. W razie niemożliwości przeprowadzenia zawodów i odwołania imprezy przez organizatora nie z jego winy ( klęska żywiołowa, epidemia, pandemia itp. ) :

do dnia 15.10 2021 r – Organizator zobowiązuje się zwrócić 100 % wpisowego na konto zawodnika z jakiego zrobił opłatę za bieg.

po dniu 15.10.2021 r – Zawody odbędą się w formie wirtualnej ( każdy może pobiec w miejscu gdzie przebywa lub indywidualnie na trasie Górskiego Biegu Niepodległości ). Pakiety zostaną wysłane do zawodników na koszt organizatora ( medal, koszulka, opaska biegowa ). Dodatkowo ze strony organizatora dokładamy do pakietów okolicznościowy kubek Górskiego Biegu Niepodległości oraz zimową czapkę Biegu Zbója bez żadnych kosztów. Cała wysyłka leży po stronie organizatora.

12.. Dodatkowe informacje o partnerach, sponsorach, nagrodach i innych sprawach

związanych z zawodami będą publikowane na stronie internetowej www.biegzboja.pl

oraz profilu Facebook. 

Aktualizacja 09.09.2021