II BIEG NIEPODLEGŁOŚĆI – REGULAMIN

Regulamin Górski Bieg Niepodległości

 1. ORGANIZATOR

Alpas Artur Sarosiek

43-300 Bielsko-Biała ul. Zwierzyniecka 38/3

NIP: 937-242-89-11

Telefon: 531-759-074

Nr rachunku: Alior Bank 73 2490 0005 0000 4530 5275 5516

Adres e-mail: biegzboja@gmail.com

 

 1. CEL IMPREZY
 2. Promocja miasta Jaworze oraz promocja regionu Beskidów w Polsce.
 1. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia.
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.

 

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 1. 11 listopada 2022 roku

Szczegółowe informacje odnośnie Biura Zawodów i programu imprezy zostaną podane przed biegiem na stronie www.biegzboja.pl w zakładce Wiadomości oraz na profilu Facebook.

Biuro Zawodów oraz Start/Meta biegu:

Ośrodek Hufca

Ul. Grabka 1

43-384 Jaworze

 

IV.ZAPISY

 1. Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.timekeeper.pl. Opłaty obsługiwane są przez firmę Przelewy 24. Istnieje możliwość bezpośredniej wpłaty na konto Organizatora, w tytule przelewu należy podać swoje imię i nazwisko oraz wybrany dystans.

Dane do przelewu:

Artur Sarosiek 43-382 Bielsko-Biała ul. Zwierzyniecka 38/3

73 2490 0005 0000 4530 5275 5516

 1. Rejestracja zawodników odbywa się do dnia 31.10.2022.
 2. Uczestnik począwszy od dnia rejestracji ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej, po tym czasie będzie usuwany z listy startowej. Od dnia 02.11.2022 roku wpłaty na konto Organizatora nie będą przyjmowane i nie będzie możliwości zapisów na bieg.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 4. Możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę jest możliwe wyłącznie do dnia 31.10.2022.

 V.OPŁATY – O WYSOKOŚCI OPŁATY STARTOWEJ DECYDUJE DATA PRZELEWU

 

 

 

OPŁATA DO

15.05.2022

 

OPŁATA DO

30.09.2022

 

OPŁATA DO

31.10.2022

 

DYSTANS 11 km

 

108 zł

 

118 zł

 

128 zł

 

DYSTANS 21 km

 

128 zł

 

138 zł

 

158 zł

 

 

 1. LIMIT UCZESTNIKÓW
 • Dystans 11 km: 500 osób
 • Dystans 21 km: 500 osób

 

VII. TRASA ORAZ POMIAR CZASU

 1. Trasa będzie oznakowana flagami biało-czerwonymi oraz taśmą biało-bordową dodatkowo w newralgicznych miejscach będą znaczniki.
 2. Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie, za pomocą chipów mocowanych do obuwia, podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu, oraz chip na sznurowadle, ściągany na mecie. Brak numeru lub chipa jest równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
 3. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego ( czas netto).
 4. Na trasie zlokalizowane będą punkty pomiaru czasu, lotne punkty sędziowskie. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest odwiedzić wszystkie wyżej wymienione miejsca. Sędziowie na lotnych punktach kontrolnych oraz na punktach pomiaru czasu będą odnotowywać numery startowe zawodników, zawodnicy którzy będą mieli zakryte lub niewidoczne numery zostaną zdyskwalifikowani.
 5. Czas startu poszczególnych biegów:
 • Dystans 21 km: start 10:11 ( limit 5.5h )
 • Dystans 11 km: start 11:11 ( limit 3h)
 1. Zawodnicy którzy nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym nie będą sklasyfikowani. Organizator po upływie limitu czasu nie ponosi odpowiedzialności za osoby które pozostały na trasie.
 1. Punkty pomiaru czasu:
 • Start/ Meta (wszystkie dystanse)
 • Wapienica (dystans 21 km)

 VIII. PUNKTY REGENERACYJNE

 1. Dystans 11 km – posiłek regeneracyjny oraz bufet na mecie (stół z przekąskami, owoce)
 2. Dystans 21 km – punkt regeneracyjny „Hilton” Wapienica, posiłek regeneracyjny oraz bufet na mecie (stół z przekąskami, owoce)
 
 

·         

VIX. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej.
 2. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat.
 3. Wszyscy zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani na podstawie dokumentu tożsamości w Biurze Zawodów, celem weryfikacji danych osobowych.
 4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie w Biurze Zawodów oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz oświadczenie o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 5. Organizator wyraża zgodę na start z kijkami.
 6. W biegu zabrania się startowania ze zwierzętami.
 1. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy oraz chip mocowany do obuwia
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów
 • elektroniczny pomiar czasu i obsługę techniczną
 • depozyt w Biurze Zawodów
 • wodę oraz przekąski na punkcie regeneracyjnym – dystans 21 km
 • posiłek regeneracyjny na mecie
 • pamiątkowa koszulka oraz opaska biegowa z odblaskiem, medal dla każdego uczestnika który ukończy bieg
 1. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
 1. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać naładowany telefon z zapisanym numerem alarmowym lub zainstalowaną aplikacją „ Ratunek”.
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania stroju sportowego, stosownego do warunków pogodowych.
 3. Dodatkowo na trasie biegu dystans 21 km obowiązkiem każdego uczestnika jest posiadanie:
 • Folii NRC oraz gwizdka
 • Pojemnika lub bidonu z zawartością wody min. 0.5l
 • Własny kubek do spożywania napojów na punktach regeneracyjnych
 • Plecaka biegowego lub nerki biegowej mieszczącej cały sprzęt obowiązkowy.

 

XII. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA BIEGU

 1. W przypadku kontuzji lub rezygnacji z biegu należy bezwzględnie powiadomić Organizatora biegu. Brak takiej informacji spowoduje zainicjowanie akcji poszukiwawczej oraz obciążenie finansowe zawodnika akcją poszukiwawczą.
 2. Zamiar opuszczenia trasy i rezygnację z kontynuacji zawodów należy zgłaszać telefonicznie do Organizatora biegu lub obsłudze technicznej na punktach pomiaru czasu, punktach kontrolnych lub regeneracyjnych. W przypadku rezygnacji z kontynuacji biegu uczestnik podpisuje oświadczenie o dobrowolnym opuszczeniu trasy oraz oddaje swój numer startowy. Numer telefonu do Organizatora: 531-759-074

XIII. DEPOZYT

 1. Depozyt znajdować się będzie na terenie hufca, w pobliżu rejonu Start/Meta
 2. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizator nie odpowiada.
 3. Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.

XIV. ZASADY KLASYFIKACJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Organizator dla najlepszych zawodników przewiduje pamiątkowe puchary oraz w przypadku pozyskania sponsorów nagrody finansowe lub rzeczowe.
 2. Będzie prowadzona klasyfikacja Open w klasyfikacji Kobiet i Mężczyzn na każdym dystansie biegu– miejsce I-III 
 3. Dokładne informacje o nagrodach będą publikowane na stronie internetowej oraz portalu Facebook.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Bieg będzie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne, lecz mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy, godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, bez możliwości zwrotu wpisowego.
 2. W przypadku odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od Organizatora, opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnej oceny sytuacji pogodowej panującej w górach podczas rozgrywania zawodów. W przypadku pogorszenia pogody, która zagraża życiu oraz bezpieczeństwu uczestnika w trakcie biegu ( burza, silny wiatr, ulewa) zawodnik zobowiązany jest do przerwania zawodów, udania się do najbliższego bezpiecznego miejsca oraz poinformowania Organizatora.
 4. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność oraz powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie.
 5. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play, zakazu zaśmiecania trasy, pokonywania trasy biegu w sposób niedozwolony, schodzenia z trasy biegu. W razie łamania powyższych zasad zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
 8. Nie przewiduje się prawa do zgłaszania protestów.
 9. Uczestnik z chwilą rejestracji na zawody akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej (zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 t. j.) oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika na materiałach filmowych i fotograficznych, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji oraz promocji zawodów ( w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie). Uczestnik wyraża zgodę na udostęnienie swojego wizerunku na relacjach filmowych z biegu oraz zdjęciach celu promocji wydarzenia.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyny. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje, wedle jego wyboru, prawo do zapisania się na inny bieg lub żądania zwrotu uiszczonej opłaty startowej. O odwołaniu biegu Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz profilu Facebook.
 11. W razie niemożliwości przeprowadzenia zawodów i odwołania imprezy przez Organizatora nie z jego winy ( klęska żywiołowa, epidemia, pandemia itp. ) do dnia: 30.09 2022 r – Organizator zobowiązuje się zwrócić 100 % wpisowego na konto zawodnika z jakiego zrobił opłatę za bieg. Od dnia 01.10.2022r – Organizator zobowiązuje się zwrócić 50 % wpisowego na konto zawodnika z jakiego zrobił opłatę lub zawodnik będzie miał możliwość przeniesienia startu na przyszły rok. Po 15.10.2022r – zawody odbędą się w formie wirtualnej, a zasady imprezy Organizator przedstawi na stronie internetowej oraz profilu Facebook.
 12.  Dodatkowe informacje o partnerach, sponsorach, nagrodach i innych sprawach związanych z zawodami będą publikowane na stronie internetowej www.biegzboja.pl oraz profilu Facebook.